X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
نمونه سوالات درس Flash MX 2004

نمونه سوالات امتحانی فلش ام ایکس ۲۰۰۴

 

۱-برای نصب  FLASH MX  حداقل باید چه نسخه ای از ویندوز روی کامپیوتر وجود داشته باشد ؟

الف- 95                 ب- 98            ج-  98SE         د-2000

 

۲-برای نصب  FLASH MX  حداقل  RAM  کامپیوتر چقدر باید باشد؟

الف- 32 مگا بایت                ب- 64 مگا بایت   

ج- 128 مگابایت                  د- 256 مگابایت

 

۳-کدام ناحیه از کادر ابزار برای کنترل گزینه های مربوط به ابزارهای دیگر قابل استفاده نیست ؟

الف-  TOOLS                   ب-  OPTIONS         

ج-  VIEW                         د-  COLORS

 

۴-کدام فرمان برای تعیین رنگ سطوح داخلی اشیا قبل از ترسیم آنهابه کار می رود ؟

الف-  FILL COLOR              ب-  STROKE COLOR

 ج-  LINE COLOR               د-   EYE DROPPER

 

۵-کدام فرمان برای انتقال خواص یک خط به خط دیگر قابل  استفاده است ؟

الف-  FILL TRANSFORM            ب-  LOCK FILL

 ج-  FILL COLOR                        د-  EYE DROPPER

 

۶-کدام فرمان امکان ترسیم خط با دست آزاد را در اختیار شما قرار می دهد ؟

الف-  POLYSTAR                   ب-  PEN          

ج-  BRUSH                            د-  PENCIL

 

۷-در مد رنگ  HSB  پارامتر  H SB  بر حسب چه کمیتی  سنجیده می شود ؟

الف-   شماره رنگ مبنا                  ب-درجه رنگ مبنا

ج- اشباع رنگ                          د- هیچ کدام

 

۸-مقدار 100 برای پارامتر  ALPHA  منجر به تولید چه نوع رنگی می شود ؟

الف-  کاملا روشن                  ب- کاملا شفاف

ج- کاملا تیره                           د- کاملا مات

 

۹-کدام گزینه جزو انواع حالتهای چیدمان متن نیست ؟

الف-  HORIZONTAL                          

 ب-  VERTICAL RIGHT TO LEFT

ج-  VERTICAL LEFT TO RIGHT             

د-  HORIZONTAL RIGHT TO LEFT

 

۱۰ -کدام عمل فقط در مورد متن های ایستا انجام پذیر است ؟

الف- تعیین فونت                           ب- تعیین اندازه فونت

ج- تبدیل متن به فرا پیوند                د- تنظیم نحوه تراز بندی

 

۱۱-برای تبدیل یک متن به سطح باید.... بار فرمان .....   را اعمال کنید .

الف-  سه-  GROUP             ب-  دو -  BREAK APART

 ج-  دو -   GROUP                د-  سه -  BREAK APART

 

۱۲-کدام یک از انواع سمبل ها می توانند خود یک عنصر متحرک باشند ؟

الف-  MOVIE CLIP                        ب-  BUTTON

 ج-  GRAPHIC                               د-  الف و ب

 

۱۳-خط زمان در کدام یک از انواع سمبل ها با خط زمان معمول متفاوت هست ؟

الف-  MOVIE CLIP                        ب-  BUTTON

 ج-  GRPAHIC                               د- ب  و ج صحیح هستند

 

۱۴-نمونهایی از یک سمبل را در پرده  انتخاب کرده ایم کدام عمل در مورد این نمونه قابل انجام نیست ؟

الف- تغییر نوع نمونه                         ب- تعیین نام برای نمونه

ج- تنظیم روشنایی نمونه                   د- اعمال رنگ متفاوت به هر یک از اجزای نمونه

 

۱۵-یک لایه ماسک می تواند چند لایه ماسک شده داشته باشد ؟

الف- یک لایه                                               ب- لا اقل دو لایه

ج- هر تعداد می تواند داشته باشد               د- لااقل سه لایه

 

۱۶-در چه صورت عملکرد لایه های ماسک و ماسک شده در پرده  FLASH  قابل مشاهده

می شود ؟

الف-  در صورتی که لایه ها مخفی شوند

ب- در صورتی که لایه قفل شوند

ج- همیشه و در هر شرایطی عملکرد لایه های ماسک در پرده مشاهده می شود

د- در صورتی که لایه های دیگری در زیر لایه های ماسک و ماسک شده قرار داشته باشد

 

۱۷-در یک انیمیشن به طول 150 قاب نرخ نمایش قابها 20  fps  است اجرای انیمیشن چند ثانیه به طول می انجامد ؟

الف-5/7                 ب- 300             ج- 15              د- 30

 

۱۸-نرخ پیش فرض نمایش قابها در فلش چقدر است ؟

الف- 15  fps                       ب-  24   fps          

ج- 10  fps                          د-  12 fps

 

۱۹-در میانیابی شکلی کدام عمل امکان ناپذیر است  ؟

الف- تغییر رنگ                        ب- تغییر موقعیت      

   ج- تغییر شفافیت                    د- تغییر شکل اساسی

 

۲۰-هر لایه  guide  می تواند چند لایه  guided  داشته باشد ؟

الف- 1                ب- 2           ج- 3             د-محدودیت ندارد

 

۲۱-کدام گرینه از منوی  option  در پانل  library   و امکان تکثیر یک سمبل و ایجاد یک سمبل از نوع دیگر را فراهم می کند ؟

الف- transfor                                ب-  history          

ج- movie explorer                       د-  align

 

۲۲-کدام پانل امکان تغییر شکل اشیا را به صورت دقیق فراهم می کند ؟

الف- transfor                              ب-  history          

ج- movie explorer                    د-  align

 

۲۳-کدام پانل امکان مشاهده تاریخچه عملیات انجام شده در فایل جاری را فراهم می کند ؟

الف- transfor         ب-  history          ج-info       د-  align

 

۲۴-کدام یک از قابهای مربوط به خط زمان یک دکمه بیانگر محدوده قابل کلیک توسط

مخاطب است ؟

الف-  up              ب-  over          ج-  down         د-  hit

 

۲۵-کدام یک از قابهای مربوط به خط زمان یک دکمه شکل دکمه را در هنگام قرار گیری اشاره گر مخاطب نشان می دهد ؟

الف-  up          ب- over              ج-  down          د-  hit

 

۲۶-کدام گزینه جزو فرمت های گرافیکی که می توان در  flash  وارد کرد ، نیست ؟

الف-  jpg          ب- tif               ج-  psd            د-  png

 

۲۷-کدام رفتار برای یک صدا متضمن اجرای آن حتی در صورت اتمام انیمیشن است ؟

الف-  event        ب-   start             ج-  stop           د-  stream

 

۲۸-کدام رفتار برای یک صدا متضمن اجرای آن در صورت عدم اجرای نمونه دیگری از همان صداست ؟

الف-    event        ب-   start             ج-  stop           د-  stream

 

۲۹-کدام جلوه صوتی باعث افزایش تدریجی بلندی یک صدا می شود ؟

الف-  fade in                                  ب-  fade out       

ج- fade left to right                       د-  fade right to left

 

۳۰-کدام یک از انواع متن ها را نمی توان به وسیله فرمان  break apart  به سطح تبدیل کرد ؟

الف-  ایستا                    ب- پویا               ج- ورودی              د- ب و ج

 

۳۱-کدام عمل باعث افزایش در حجم فایل  swf  می شود ؟

الف- تبدیل صداهای استریو به مونو

ب- استفاده از میانیابی شکلی به جای حرکتی

ج-استفاده از خطوط به جای سطوح

د- حذف قسمتهای ساکت صدا

 

۳۲-با درگ کردن دکمه لغزنده  jpeg quality  به سمت راست حجم فایل  swf..... .

الف- افزایش می یابد                   ب- کاهش می یابد

ج- تغییر نمی کند                         د- بستگی به سایر گزینه های این زبانه دارد

 

33-متن های ایستایی که در کنار فیلد های ورودی قرار می گیرد  چه نامیده می شود ؟

الف- موضوع       ب- عنوان           ج- متغیر          د- برچسب

 

۳۴- کدام گزینه از پانل properties  تعیین کننده نام متغیر مربوط به یک فیلد متنی است ؟

الف- target                        ب- line type       

ج- var                                د-  character position

 

۳۵-متغیر var     در کدام نوع متن در دسترس نیست  ؟

الف- ایستا                 ب- پویا            ج- ورودی             د-همه موارد

 

۳۶-کدام گزینه بیانگر رخداد ورود اشاره گر ماوس به محدوده دکمه است ؟

الف-  release          ب-  press          ج- rollover         د- rollout

 

۳۷-کدام اکشن برای انتقال هد اجرای انیمیشن به یک قاب مشخص و ادامه اجرای انیمیشن از قاب مزبور به کار می رود ؟

الف-  goto and play                ب- gotoand stop

ج-  next frame                         د- next sence

 

۳۸-کدام عبارت برای بازگرداندن مقدار یک تابع به کار می رود ؟

الف-  return           ب-  enter             ج-input         د-  stop

 

۳۹-وقتی یک کامپوننت را در پرده انتخاب می کنید یک زبانه جدید به پنل properties  اضافه می شود این زبانه چه نام دارد ؟

الف- options                      ب-  settings         

ج- parameters                 د-  prefernces

 

۴۰-کدام کامپوننت لیستی از گزینه ها را با کلیک روی یک فلش نشان می دهد ؟

الف- list box                        ب-  combo box        

ج-  check box                     د-  radio button

 

 طراح : محمد دلشاد دبیر کامپیوتر